Linux, 工作, 生活, 家人

UNIX

Linux Kernel 2.6.10 Announce

Linux Kernel 2.6.10
對 Linux Kernel 己失去興趣,根據 Linus 的信件,這一版修正了 a lot of bugs .
and CIFS 的修正. 無聊就升級吧…

發佈留言